Bluswatercontrole

Bluswater Controle
Regelmatig is in het nieuws te lezen dat er onvoldoende bluswater aanwezig was om een brand te blussen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties en loopt de schade onnodig hoog op. Voor sommige verzekeraars is dit een reden om een schadevergoeding niet uit te keren.

Bereikbaarheid van bluswater
Er worden op verschillende manieren eisen gesteld aan de be-schikbaarheid van bluswater op uw terrein. Over het algemeen is de openbare bluswatervoorziening afdoende. Wanneer dit niet het geval is, worden in bouwvergunning, gebruiksvergunning of de polisvoorwaarden van de verzekeraar aanvullende eisen gesteld. Elke gemeente heeft de vrijheid haar eigen richtlijnen te hanteren, maar vaak wordt er gebruik gemaakt van de Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid van Brandweer Nederland (voorheen NVBR). Binnen een radius van 40 meter moet voldoende bluswater beschikbaar zijn. Binnen drie minuten moet de brandweer over de capaciteit kunnen beschikken.

Capaciteit van bluswater
De meest gestelde capaciteitseisen zijn 60 en 90 m³/h . In de gebruiksvergunning of polisvoorwaarden staat waarschijnlijk voorgeschreven dat u periodiek de capaciteit van uw bluswatersysteem moet meten. Meestal is dit jaarlijks. Ook de Arbowet schrijft voor dat u uw systemen jaarlijks op een goede werking moet controleren (artikel 7.4a).

Bluswater Controle
Natuurlijk is het van groot belang dat brandputten, net als overige blusmiddelen, goed functioneren op het moment dat het nodig is. Inspectie van brandputten is dan ook een logische en zinvolle maatregel. Hooftman Geo boortechniek kan dit voor u uitvoeren.

Een brandput is voor gebruik bij calamiteiten. Wij vinden dat de controle niet alleen een pompproef moet zijn, maar uitgebreid moet worden met een algehele inspectie. Voor deze inspectie gebruikt wij de richtlijnen van de EGB ( Richtlijnen voor aanleg en installatie van Brandputten) en van de NVBR (Grondwater als bluswater en de handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2012).

Hooftman Geo Boortechniek BV heeft speciaal voor deze werkzaamheden een unit ingericht zodat wij deze inspectie correct en doeltreffend uit kunnen voeren.

Met deze omschrijving kunt u zien welke werkzaamheden wij uitgevoeren om tot een sluitend onderhoud en opvolging te komen voor de langere termijn.

Bluswater Controle
De brandput inspectie leggen wij digitaal vast met een veldwerkcomputer, volgens een uitgebreide checklist en met een speciaal voor brandputten opgesteld beoordelingsformulier.

Na de brandput inspectie voorzien wij de brandput van een keurmerksticker waar de datum van de laatste inspectie op staat vermeld. Naast een beproevingscertificaat ontvangt de opdrachtgever alle overige gegevens van de brandput.